TOTALE VERBINDING

Flarf en de mogelijkheid van disruptie in een futloze wereld

Artikel geschreven op verzoek van Frame, tijdschrift voor literatuurwetenschap .


Terug naar menu Text

                        I.


De opkomst van de nieuwe communicatietechnologie en Internet heeft in de literatuur geleid tot het ontstaan van allerlei nieuwe vormen van experimenteel schrijven, zoals het werken met bewegende gedichten of met interactieve leesstrategieën. Een van de meest opvallende nieuwe stromingen is Flarf. (1)

Flarf begon naar aanleiding van een oproep van poetry.com, een dubieuze promotor van poëzie. Poetry.com schrijft wedstrijden uit. Deelnemers kunnen hun gedichten insturen, en krijgen dan een bericht terug dat hun poëzie volgens experts grandioos is, en vooral uitgegeven zou moeten worden, waar de site wel bij wil helpen, voor een luttel bedragje. In 2000 zag de dichter Gary Sullivan de grap hier wel van in en besloot het slechtste gedicht in te sturen dat hij kon verzinnen. Hiervoor schreef hij Mm-hmm, een onsmakelijk samenraapsel van banaliteiten, puberale meligheden en onzinwoorden. (2) Uiteraard was dit gedicht volgens poetry.com geniaal. Sullivan maakte zijn grap wereldkundig, vrienden begonnen ook zo lelijk mogelijke gedichten te schrijven om die als geniale meesterwerken te laten keuren en al snel was er een maillist (de Flarflist) ontstaan gewijd aan deze lelijke poezie, die zonder veel aanleiding 'Flarf' was gaan heten. Om aan banaal materiaal te komen werd het al snel gebruik om van internet-zoekresultaten, geouwehoer op internetfora en dergelijke gebruik te maken - in veel discussies is Flarf zelfs vrijwel synoniem geworden met deze techniek van 'Googlesculpting'. Na 11 september 2001 veranderde het karakter van Flarf. Wat eerst alleen maar een melig spelletje was, het schrijven van puberale 'foute' poëzie - in de woorden van Sullivan: 'A kind of corrosive, cute, or cloying, awfulness. Wrong. Un-P.C. Out of control. "Not okay."' - ontwikkelde zich geheel vanzelf tot een serieuze modus van het bedrijven van politieke en sociale kritiek, in reactie op het in de media alomtegenwoordige kritiekloze patriottisme en de oorlogsretoriek die het gevolg was van de terreuraanslagen. De Flarf-esthetiek is inmiddels ook tot Nederland doorgedrongen, in het werk van o.a. Ton van 't Hof, Jeroen van Rooij en Willem Bongers.

De vergelijking tussen Flarf en Dada wordt vaak gemaakt. Het is een belangrijk punt in een artikel van Rick Snyder, 'The New Pandemonium: A Brief Overview of Flarf' dat in Jacket 31 is gepubliceerd (3). Snyder: '[...] I believe that Flarf, for all of its manifestations, can productively be viewed as a form of Neo-Dada by virtue of its enthusiastic embrace of humor, collage, and caustic social critique.' Ook in de politieke situatie ziet Snyder een duidelijke parallel: zoals Dada een cynische artistieke beweging was die in reactie op de eerste wereldoorlog ontstond, zo had ook Flarf zijn eigen relatie tot een oorlogs-realiteit: Irak, de War on Terror, enzovoort. Deze overeenkomsten zijn inderdaad duidelijk. Toch zijn er, onvermijdelijk, grote verschillen.

Om te beginnen is de historische situatie anders: Dada staat midden in de historische avant-garde, Flarf komt zo ver na het hoogtepunt van de manifesten-cultuur dat het nooit hetzelfde vernieuwingselan kan hebben op basis van dezelfde (anti-)waarden. Een claim dat Flarf een nieuwe wereld zichtbaar zou kunnen helpen maken is dan ook afwezig. Dada kon de banaliteit van het dagelijks leven nog ontdekken als geldig (anti-)artistiek materiaal: Dada keek als het ware van buitenaf, met een kunstenaarsoog, naar de banale wereld, en verklaarde haar tot Dada. In Dada-manifesten gaat het soms om weinig anders dan bijna elk futiel verschijnsel te benoemen als Dada. Kurt Schwitters stelt bijvoorbeeld in Banaliteiten 4: 'De dadaïsten scheppen Dada, de wereld is Dada, namelijk i = Dada.' (4)

Flarf daarentegen werkt van binnenuit. In een beweging die omgekeerd is aan de Schwitterse Dadaïsering van de banaliteit benoemt Flarf-dichter Michael Magee zijn poëzie zelf als Mainstream. 'As I say, the problem seems to me to have changed and so the solutions will be different. One can at least propose that Nixon and Kissinger were able to perpetrate their crimes because they were devious. George W. Bush is an utter dumbfucking fool achieving the same effect. Amazingly, everyone seems to understand this, even many of the people who vote for him. I feel compelled in the face of this to interrogate dumbness, ridiculousness, stupidity; to work undercover in the middle of it, to pretend to be it if necessary, all the while reporting back to the reader.' (5) Deze verandering van perspectief op het banale - buitenaf wordt binnenuit - hangt onder meer samen met de verdergeschreden ontwikkeling van de media-samenleving: 'If "younger people are unable to sustain utopian visions" as [Lyn] Hejinian suggests, it's because the language of utopian visions goes from our minds to our voices to the street and the magazine and finally to the advertisement [...] in the blink of an eye.' (6)

Dat leidt naar het tweede belangrijke verschil tussen Dada en Flarf: de aard zelf van de media die gebruikt worden voor garing en verspreiding van banaliteiten. Belangrijk voor Dada zijn de geschreven en gedrukte teksten, periodieken zoals de krant - denk aan het beroemde recept voor een Dada-gedicht van Tzara dat bestaat uit willekeurig herschikte woorden die uit de krant geknipt zijn (7). De krant is de plek waar totaal verschillende mededelingen (nieuws, opinies, advertenties) elkaar treffen op één pagina: een medium van botsende, elkaar interrumperende boodschappen. Bij Flarf is het centrale medium het web met zijn hyperlinks, dat gedecentraliseerde geheel vol chatboxen en weblogs, waarover de zoekmachines presideren - een medium van gelinkte boodschappen. Dit contrast verklaart mede het verschil tussen veel Dada-geschriften en Flarf-gedichten in textuur, vorm, ritme, syntaxis. Schwitters begint een van zijn Merz-gedichten, De Ui (feitelijk een kort verhaal), als volgt:


De dag waarop ik geslacht zou worden was een zeer gebeurteniswaardige. (Vrees niet, geloof slechts!) De koning was gereed, de beide secondanten wachtten. De slachter was om half zeven ontboden; het was kwart over zes, en ik trof zelf de nodige voorbereidingen. We hadden een ruime ontvangsthal uitgekozen, zodat vele toeschouwers zonder enig probleem getuige konden zijn. Er was telefoon in de buurt. De arts woonde in het belendende pand en stond klaar voor het geval een van de toeschouwers mocht flauwvallen. (Aandenken aan de belijdenis.) Twee enorme takels hingen aan het plafond om me straks omhoog te hijsen, ingeval men mijn ingewanden wilde verwijderen. Vier sterke knechten stonden klaar om een handje te helpen, Russische oud-krijgsgevangenen, brede, knokige verschijningen. (Tijdschrift voor Huis- en Grondbezit.) Twee schone dienstmeisjes waren eveneens ter plaatse, brandschone plattelandsmeisjes. Ik vond het een prettige gedachte dat deze twee knappe meisjes mijn bloed zouden kloppen en mijn innerlijke delen zouden wassen en toebereiden. (8)


Enzovoort. Dit zou een relatief gewoon expressionistisch kort verhaal zijn, verschenen er niet steeds allerhande irrelevante 'ingezonden mededelingen' tussen haakjes. Alsof Schwitters een verhaal vertelt, maar naast hem staat, met een megafoon, de maatschappelijke werkelijkheid er lukraak doorheen te brullen. Daarmee stelt Schwitters' collage-techniek disruptie centraal: hinderlijke, zinloze onderbrekingen markeren het narratieve oppervlak.

Een vergelijkbare collage-vorm bij Flarf kan anders uitwerken. Drew Gardner's gedicht Chicks Dig War begint als volgt:


Story time: Trojan Oil War (part 2)
The Trojan War, chicks dig it
and such hits as "Chicks Dig War,"
"Wizards Have Landed on my Face,"
"God Made Girls Who Like War,"
and "Colin Powell's the Lay of the Land."

More women than men are enjoying the war
with two-fisted truth
before changing clothes
by portraying war as
chicks digging the phones of war.

Phallocentric chicks:
they dig guys with big wars.
I just cannot, you know, believe in a war
against chicks when they've got the anti-chick war
thing goin' on.
The women will be like "Ooh, what a cute war!" (9)


Net als Schwitters gebruikt Gardner een collage-techniek. Uiteenlopende stemmen en referenties worden naast elkaar gezet - waarschijnlijk is veel van de tekst gevonden via zoekopdrachten, en misschien daarna gemanipuleerd (het lijkt er op dat Gardner enkele sexueel geladen termen heeft vervangen door oorlogstermen). Maar als bij Schwitters het effect van herhaalde nadrukkelijke disruptie op de voorgrond treedt, lijken hier de stemmen op te gaan in een redelijk gepolijst oppervlak. Twee formele keuzes zorgen voor deze continuïteit. Ten eerste is er een steeds aanwezig motivisch verband, dat gegeven wordt door de titel. Ten tweede is er permanente wisseling van onderwerp, perspectief, spreker in deze tekst. De overgangen zijn zo behendig dat die wisseling zelf bindend textuur-element wordt. Als er bij Schwitters nog een verhaal verteld wordt dat onderbroken kan worden, zijn hier de onderbrekingen - of liever: de wisselingen - zelf het verhaal. De verschillende stemmen gaan op in een amalgaam. De disrupties zijn naar hun limiet gevoerd, en trekken samen, trekken zich aaneen tot een nieuw, onontkoombaar solide, narratief oppervlak. We zouden kunnen zeggen: van onderbreking tot samenbreking; of, van disruptie van het oppervlak naar corruptie van het oppervlak.
                        II.


Men kan achter Flarf ook andere historische lijnen zien. Flarf staat in een specifiek Amerikaanse traditie die zich van Walt Whitman uitstrekt tot aan 20e eeuwse verschijnselen als de New York School en Language Writing. Tegenover het impliciete elitarisme van de Dadaïsten, die zich presenteren als de eersten om Dada te herkennen in de banaliteit die hen omringt, staat het Amerikaanse programma van de zoektocht naar een eigen Amerikaanse prosodie en thematiek, die de Democratie kan weerspiegelen. Beide programma's hebben een sterke egalitaristische kant, maar als Dada egalitair is omdat Dada het dagelijks leven gelijk wil stellen aan de kunst - of: aan Dada - dan zoekt de Amerikaanse Democratische kunst een vorm die alle verschijnselen (c.q. alle Amerikanen) kan tonen als gelijkwaardig. In beide programma's is een tweelagig systeem te zien. Dada gaat uit van een hiërarchie tussen (anti-)kunst en banaliteit, die bewust en met geweld doorbroken wordt; bij de Democratische kunst is er een verhouding tussen een gedecentraliseerd veld van verschijnselen en een perspectief óp dat veld, gegeven door de vorm van het kunstwerk.

Whitman is hierover bijzonder helder. Het eerste gedicht van de eerste afdeling van Leaves of Grass heet One's-Self I Sing. Het begint als volgt:


One's-self I sing, a simple separate person,
Yet utter the word Democratic, the word En-Masse. (10)


De tweede regel is dubbelzinnig. Whitman spreekt het woord 'Democratisch' uit, of hij spreekt het Democratische woord uit; hij bezingt het woord massa, of hij bezingt het woord massaal. De claim is dat hij door Democratisch te zingen de Democratie kan zingen, voorts, dat hij dit kan doen door 'One's-self' te zingen. Ook dit allereerste woord van Whitman's hoofdwerk is subtiel gekozen: het gaat om het algemene zelf, niet hemzelf in het bijzonder. Maar het is wel de eigen persoon van Whitman die dit algemene zelf toegankelijk maakt, zoals blijkt uit de opening van Song of Myself, het langste gedicht in dezelfde afdeling:


I celebrate myself, and sing myself,
and what I assume you shall assume
For every atom belonging to me as good belongs to you.


Omdat ik en jij op precies gelijke wijze in de wereld zijn kan ik door mijzelf te zingen ook jou zingen, en daarom kan ik Democratisch zingen, en de Democratie zingen. Hiermee is een knoop gelegd die typisch is voor de Democratische kunst: een verbinding van

1. het egalitaire veld van verschijnselen of personages;

2. het centrale perspectief vanwaaruit dat veld wordt overzien, hier 'I';

3. een equivalentie-principe, een valuta die de gelijkheid van de verschijnselen waarborgt en, in het verlengde daarvan, die van 2. met 1. - bij Whitman is dat het menselijk lichaam, hier 'every atom'; (11)

4. de poetische techniek, 'song' hier, waarmee het Democratische woord wordt geuit, en waarmee 1. vanuit 2. toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.

Whitman's 'Song' heeft opvallende nieuwe kenmerken in prosodie en vorm. Hij verlaat de vaste metrische vormen van de grote Engelse traditie, en schrijft vrije verzen, en schrijft daarin het gesproken Amerikaans, een subtiel andere taal: in het bijzonder schrijft hij retorisch Amerikaans. De 'I' is een publieke redenaar. Hij spreekt het publiek toe dat hij, via zijn equivalentie er mee, vertegenwoordigt. De taal zelf is daarmee Democratisch, want het is de taal waarmee de Democratie zelf functioneert.

De vorm, vervolgens, is extensioneel: Whitman schrijft vaak tekst in lappen, meer dan in bogen; fragmenten kunnen naar believen worden uitgebreid en aan elkaar geplakt, waardoor enorme gedichten als de Song of Myself kunnen ontstaan. Zelf maakt Whitman een programmatische vergelijking tussen zijn werk en de oceaan, als hij zich in een van de eerste gedichten voorstelt dat zeelieden zijn poëzie zullen lezen en de oceaan er in zullen herkennen: 'We feel the long pulsation, ebb and flow of endless motion / [...] / The boundless vista and the horizon far and dim are all here, / And this is ocean's poem' (12)

Een opsomming is, net als de oceaan, potentieel eindeloos. Whitman gebruikt graag opsommingen. Het is voor hem het middel bij uitstek om En-Masse te zingen. 'In me the caresser of life wherever moving, backward as well as forward sluing / To niches aside and junior bending, not a person or object missing, / Absorbing all to myself and for this song.' (13) Om alles wat in de Democratie leeft in gelijkwaardig te representeren, somt Whitman alle leven dat hij kan zien op. Hoe langer de opsomming hoe Democratischer:


The pure contralto sings in the organ loft,
The carpenter dresses his plank, the tongue of his footplane whistles its wild ascending lisp,
The married and unmarried children ride home to their Thanksgiving dinner,
The pilot seizes the king-pin, he heaves down with a strong arm,
The mate stands braced in the whale-boat, lance and harpoon are ready, (14)


zo begint een lange sequentie waar arm en rijk, squaws en connoisseurs, opiumverslaafden en de President naast elkaar gezet worden (de President komt op ongeveer driekwart van de passage, op de minst hiërarchische plek: niet aan het begin, niet in het midden, niet aan het eind).

De extensionele vorm van de opsomming laat de termen zien als gelijkwaardig. De onderliggende valuta die deze gelijkwaardigheid waarborgt is hier 'life wherever moving'. Zulke litanie-achtige opsommingen blijven ook verder in de Amerikaanse poëzie geliefd. Beroemd is de lange reeks regels die met 'who' beginnen in Ginsberg's Howl - de equivalente 'best minds of my generation destroyed by madness', een opsomming van outsiders. Het middel is ook zeer populair in de New York School, en werd uitgebreid gebruikt door Kenneth Koch, van wie veel gedichten bestaan uit opsommingen van variaties rond een thema. Zoals in het gedicht One Train May Hide Another, waar een boodschap op een bordje dat Koch in Kenia bij een spoorovergang zag als poetisch equivalentieprincipe fungeert voor een opsomming van situaties:


(...)
One wish may hide another. And one person's reputation may hide
The reputation of another. One dog may conceal another
On a lawn, so if you escape the first one you're not necessarily safe;
One lilac may hide another and then a lot of lilacs and on the Appia Antica one tomb
May hide a number of other tombs. In love, one reproach may hide another,
One small complaint may hide a great one. (...) (15)


De formule 'may hide another' functioneert zoals bij Whitman 'life wherever moving', en bij Gardner 'chicks dig war': een idee of frase treedt als valuta op voor een Democratiserende opsomming. Bij Whitman is dat een Democratie van levende inwoners van de VS, bij Koch een van situaties waarin dingen elkaar kunnen verstoppen, bij Gardner een van popcultuur en online gezwets.

                        III.


Na anderhalve eeuw is Whitman's vertrouwen in de mogelijkheid van zijn lichaam en zijn taal om de equivalentie van 'I' en 'you' te waarborgen immer nog aangrijpend, maar doet het naïef aan. Door zijn eigen lichaam als valuta op te werpen laat hij de equivalentie van alle levende inwoners van de VS via hem gaan. Door zich in zijn text expliciet naar voren te schuiven als onderwerp én als spreker, als de opsommer zelf, slaagt hij er misschien in om iedereen te benoemen, maar niet om hun stemmen te laten horen. Pas na een verregaande bewustwording van de manier waarop taal zelf een materiaal is, voltrokken in het werk van auteurs als Stein, Zukofsky en Williams, is de weg open voor een democratiserende visie op taal en op de verschillende talen die het Amerikaans omvat. De ontwikkeling van zo'n visie is al gaande bij de generaties avantgarde-dichters die in de jaren '50 en '60 opkomen, zoals Ashbery, die in zijn bundel The Tennis Coart Oath experimenteerde met het aan elkaar plakken van overgeschreven fragmenten uit uiteenlopende tekstbronnen, maar het meest rigoureus wordt dit programma van democratisering van idiomen ter hand genomen in de generatie van de Language-dichters.

Zoals in het werk en de poëtica van de dichter en politicoloog Bruce Andrews. (16) Whitman's centrale ik-figuur is voor Andrews onaanvaardbaar. Eén van de voornaamste punten van verschil dat hij ziet tussen zichzelf en zijn generatiegenoten enerzijds en zijn voorgangers anderzijds heeft precies te maken met het vermijden van persoonlijke perspectieven en de bijbehorende vooroordelen. Sprekend over zijn directe voorgangers in de poëzie zegt hij:


To us, that work seemed limited by this romantic focus on the author as a personality, expressing her, or, actually at the time mostly or almost only his [...] personal sensitive feelings (17)


Als alternatief richtte Andrews zich in zijn werk op de taal als zodanig. Dat betekende in de eerste plaats het materiële karakter van woorden, maar later ook in toenemende mate de manieren waarop betekenis ontstaat en sociaal bepaald wordt. Dit idee om taal zelf als uitgangspunt voor literaire teksten te nemen noemt Andrews 'language-centred writing'. Deze aanpak leidde vanzelf tot een nieuw poëtisch besef van Democratie:


SV: Now what I’m curious about is [...] I read your work and I see that it suggests this infinity of voices, some are hideous and some are funny and some are left-wing, some are right-wing, some are apolitical, all sorts of sexual orientations, etc.

BA: Well that’s language-centered. You see language is that collective voice, it is that multiplicity of voices and not just me, the sensitive person. (18)


In de democratie van de taal wordt niet langer elk waardig levend wezen benoemd in de taal van één centrale benoemer, maar blijkt taal zelf te bestaan uit de taal van alle benoemers. De woorden en frasen zelf zijn gelijkwaardig. De valuta is niet zozeer de woorden zelf, maar de plaats (op de pagina of in de tijd) waar ze kunnen verschijnen. (19) Dan doet de pagina als vrij veld voor equivalente taaluitingen alle stemmen democratisch verschijnen.

Maar de taal bestaat niet alleen uit woorden en de daaruit opstijgende stemmen. De taal is ook de diepe structuur die de polyfonie zelf van de stemmen organiseert. Dat is het totale systeem van de context. Andrews theoretiseert die context graag in termen van concentrische cirkels:


If you talk about language in terms of these same levels I was using to talk about society, first on the surface, you could talk about a set of differences, the production of meaning (as signification). Outside that, you can talk about the structure of discourses: the way in which those differences get organized into a polyphony – of different voices, different literary traditions – that goes beyond merely talking about language as a system of signs; [...] Finally, like society, there’s this final concentric circle for language in which polyphony is embedded. The polyphony inside, or the proliferation of signs and discourse are embedded in, limited in certain ways by, or collusive with, or inscribed in different ways by: this outer horizon, this set of limits, this set of ideologies, this overall body of sense that makes language into an archive of social effects. (20)


Andrews is politiek links. Zijn programma is gericht op verandering, en hij zoekt de verandering vooral op dit structureel diepe niveau. Dat leidt hem er toe om deze context zelf zo veel mogelijk te problematiseren. ‘Contextualizing as totalizing: as concentric encircling, souding or noising, horizoning. To ‘horizon’ – as a verb, an infinitive – that is, to grasp what the animating pressures (or constructions & arrangements) of intention & desire are given, are up against, are faced with. (...) The scope of this embraces the overall social body, the contested hegemonies on the map, the whole that needs altering, a total which is close to the ‘false’’ (21).

De zeelui vinden in Whitman’s gedichten de horizon. Voor Andrews is die horizon precies het probleem. Zijn horizon is nooit breed genoeg:


DERCKSEN: So you haven’t gotten to your own outer circle? You haven’t imagined what it could be yet?

ANDREWS: Yeah. Some global discursivity, you know, and then some intergalactic constitution of the human, maybe, beyond that –  (22)


Dus is Andrews’ project gericht op het permanent verbreden van contexten. Hij probeert dat te doen door zo min mogelijk als auteur op te treden, door zoveel mogelijk al een lezer te zijn bij het schrijven. Schrijven wordt een vorm van lezen: ‘Writing can recognize its social ground by contesting its establishment, its institutionalization. (...) So it’s politicizing: a radical reading embodied in writing. A writing that is itself a ‘wild reading’ solicits wild reading.’ (23) Deze opvatting bepaalt ook zijn schrijftechniek. Andrews maakt strikt onderscheid tussen schrijven als het genereren van materiaal, en schrijven als redigeren. Bij het genereren van materiaal schrijft hij systeemkaarten vol met alles wat hem invalt: woorden, frasen, zinnetjes. Deze fiches stopt hij in dozen, die hij lange tijd laat staan. Als hij later die kaartjes weer gebruikt is hij de oorsprong van de teksten die er op staan vergeten: zijn houding tegenover zijn eigen woorden is neutraal geworden, en hij kan ze benaderen als een lezer. Uit zulk materiaal redigeert hij zijn teksten.

Met deze methode blijft Andrews uiteindelijk afhankelijk van zijn eigen vermogen om taal te genereren. De generatieve context blijft specifiek. Niemand beschikt over het neutrale perspectief dat alle taalverschijnselen volgens volstrekte gelijkwaardigheid kan inventariseren. Hier lijkt het Internet een uitkomst te bieden. Nooit eerder bestond er zo’n goed toegankelijk en zo breed archief van de taal zoals die in het wild voorkomt. Van dit archief maken Flarf-dichters dankbaar gebruik.

                        IV.


In Logiques des Mondes poneert Alain Badiou een verband tussen de totale connectiviteit van de mediasamenleving en het verschijnsel van de futloze wereld (monde atone) - Badiou's term voor een wereld waarin scherpe stellingnames ondenkbaar zijn geworden:


On peut lier la notion d’atonie à celle d’isolat, et donc produire la vérité formelle d’une évidence contemporaine: l’obsession de la communication, l’horreur de la solitude, impliquent l’atonie. Le théorème de base est en effet le suivant: si le transcendantal d’un monde classique n’a aucun isolat, ce monde est atone. (24)


Een wereld die geen 'isolaten' kent is futloos. Een isolaat is bij Badiou een minimale graad van verschijning, een verschijningsvorm die niet gereduceerd kan worden tot andere verschijningsvormen. Volgens Badiou komen in een wereld waar alle dingen in contact staan met andere dingen zulke minimale verschijningen niet voor, en zijn stellingnames en dus wezenlijke veranderingen niet denkbaar. Internet is bij uitstek zo'n wereld. Alle taalverschijnselen doen zich er voor, maar ze staan in een verband waarvan de grondstructuur wordt gegeven door de hyperlink, de technologische formalisering van de vrije associatie, die weer het vormmiddel bij uitstek is van de moderne lyrische 'sensitive person'-poëzie. En met deze weinig beloftevolle omgeving als vertrekpunt wil Flarf subversief schrijven. Wie zich als dichter overlevert aan de mogelijkheden van Internet zal in zijn gedicht onvermijdelijk ook iets van de beperkingen van Internet reproduceren. (25) Misschien is wat er bij Flarf op het spel staat dan deze vraag: wat zijn de mogelijkheden voor verandering van perspectief in een totaal verbonden wereld? In de vele Flarf-experimenten dienen zich hopelijk enkele antwoorden aan.

Treurig aan Internet is dat je meestal kunt vinden wat je zoekt. Moeilijker is om te vinden wat je niet zoekt. Bij de meeste Google-zoekacties kun je wel ongeveer voorspellen wat voor soort resultaat je gaat krijgen. De zoektermen definiëren een discursieve context, een horizon: iets wat je voor een werkzame sociale kritiek van de Andrews-soort dus op een of andere manier te buiten zou moeten gaan. Flarf heeft verschillende strategieën te zien om met dit probleem van de horizon op zoektermen-niveau om te gaan. Zo kun je die horizon proberen te maskeren door de zoektermen zelf te verstoppen in de uiteindelijke tekst. Je hoeft natuurlijk niet van de zoekresultaten de frasen te gebruiken waar de zoektermen zelf in voorkomen. Het is mogelijk om woorden in de gevonden resultaten te veranderen, bijvoorbeeld. Of het is mogelijk om tekst te gebruiken die op een pagina staat waar de zoekresultaten naar verwijzen, zonder specifiek de zinnen te gebruiken die de google-hit heeft gegenereerd. Met zulke methodes kan een rijker ogend resultaat verkregen worden.

Mijn voorkeur gaat uit naar de gedichten waarin de werkwijze of de zoektermen nog leesbaar zijn. Juist de gedichten, die hun beperktheid etaleren, hebben kans om verder weg te komen van de natuurlijke expressieve vrije versvorm die Internet van zichzelf is, en hun technische transparantie kan de leeservaring juist rijker maken, omdat je niet alleen de tekst op zich leest, maar hem ook steeds leest in het perspectief van een achterliggend technisch concept, en vice versa. Simpel maar effectief is Ton van 't Hofs gedicht Nederland is groot, waarin geen twijfel kan bestaan over de gebruikte techniek:


(...)
nederland is groot als het gaat om de andere kant uit kijken
nederland is groot onder de kleine landen van de eu
nederland is groot en amsterdam dus belangrijk
nederland is groot zat, er liggen hectaren nagenoeg onbenut grasland voor het oprapen
nederland is groot als je stilstaat met de trein in een weiland
nederland is groot en mijn tijd is schaars
(...)
de invloed van calvijn in nederland is groot
de financiële nood in de sport in nederland is groot
de bereikbaarheidsproblematiek van nederland is groot
de leegstand in kantoren in nederland is groot
de arbeidsethos in nederland is groot
de solidariteit onder de tweehonderd nertsenfokkers in nederland is groot
(...) (26)

De obsessie met de maat van Nederland (zoals dat heet, een 'typisch Nederlandse' obsessie) genereert een portret van het land en zijn inwoners. Van 't Hof gaat ondubbelzinnig uit van één zoekfrase, om de betekenis van die frase op te blazen en de complexe sociale structuur van dat ene idee uit te vergroten. Op vergelijkbare wijze fungeren de zoektermen in The Anger Scale van Katie Degentesh: vragen uit een psychologische test (de Minnesota Multiphasic Personality Inventory) worden als zoekterm gebruikt, om de complete psychologie van de V.S. in kaart te brengen. (27)

Maar zoekstrings kunnen ook gebruikt worden om te knutselen met contexten. Polemisch zelfs, zoals in het gedicht Mars Needs Terrorists van K. Silem Mohammad, dat is opgenomen in The Best of American Poetry 2004. In een toelichting bij het gedicht zegt Mohammad: 'Mars Needs Terrorists resulted from a search for the string terrorists, teenagers, wet, republican, sex, and slave.' (28) Dit is een spel met het forceren van contexten, bedoeld onder meer om de Republikeinse partij zo ranzig mogelijk te kunnen afschilderen:


:.:.:.:.: alien parasites
:.:.:.:.: alien slave ship survivors,
:.:.:.:.: alien teenagers in 1950s Florida, sex
:.:.:.:.: terror and destruction, terror
:.:.:.:.: designed to part dumbass teenagers
:.:.:.:.: some now very wet
:.:.:.:.: romantic, the republican
:.:.:.:.: told me of their terror
:.:.:.:.: outfit for ?I?ma slave
:.:.:.:.: a fundraiser for republican
:.:.:.:.: and wet buns contest
:.:.:.:.: parents talking about sex
:.:.:.:.: of here 7.battle him republica 8
:.:.:.:.: 8,we are 138 9.teenagers (29)


Mysterieuzer zijn de gedichten waarin Mohammad minder duidelijke referenten een obsessieve context laat opspannen, zoals in de vijftig pagina's van Deer Head Suite, vol 'spooky' dingen, 'hovering girls', en overal hertenkoppen en andere dieren. Deze combinatie van enigszins morbide beelden die vaak herhaald worden roept enerzijds een nachtmerrie-sfeer op en is anderzijds open genoeg om een zeer complexe context op te spannen.

De zoektermen vormen een algebra van horizonten, de keuze ervan een centraal moment in het schrijven van Flarf. Een tweede strategische moment is het uiteindelijke samenstellen van het gedicht uit het gevonden materiaal, vergelijkbaar met het redigerende schrijven van Andrews: het aan-elkaar-naaien van tekstflarden. Mohammad spreekt over zijn opvatting van Flarf als een verkeerd hechten, 'the idea of things wrongly sutured together, like the pathos of a badly taxidermied funny animal or a world falling to pieces being stacked back up in clumsily re-ordered columns'. (30) Ook Ton van 't Hof signaleert, in een notitie over een boek van Susan M. Schultz, het belang van de 'naad' in recente experimentele poëzie uit de VS. (31) Hij citeert een aantal dichters, onder wie Mohammad, voor wie het werken aan naden tussen de tekstflarden een van de voornaamste delen wordt van het schrijfproces.

Dit komt overeen met mijn lezers-ervaring van veel flarf-gedichten als zeer consistent van oppervlakte, als 'lekker lopend' - hoe onprettig hun taal ook soms kan zijn. Het is wat ik eerder een gecorrumpeerd tekstoppervlak noemde, in tegenstelling tot Schwitters' disruptieve oppervlak. Ook in vergelijking met de ritmische gejaagdheid van de teksten van Andrews komen Flarf-teksten bijna gladjes over. Obsessief herhaalde zoektermen, die verantwoordelijk zijn voor conceptuele helderheid, fungeren tegelijk als de valuta, en ook als extra smeermiddel, als link tussen de verschillende dichtregels: zo parodiëren ze de hyperlinks van het internet. Het schrijfproces van veel Flarf-gedichten lijkt te bestaan uit het scheppen van een nieuwe, continue, 'monde atone' uit de fragmenten van de bestaande 'mondes atones' die het Internet te bieden heeft. Een Frankensteiniaans opstellen van een tegen-ideologie voor de verborgen ideologiën in onze dagelijksheid.

Deze nieuwe, zelfgemaakte gladheid van de tekst maakt, anders dan in Andrews' ideaal, de ervaring voor lezer en schrijver niet vergelijkbaar. De schrijver, die veel moeite heeft gedaan om de naden mooi vorm te geven en zo zijn eigen leugenachtige cocktail samen te stellen, heeft in het proces waarschijnlijk iets geleerd over hoe de manier waarop een ideologie in het geniep kan functioneren. Maar voor de lezer blijft dat werk aan de naden juist vaak verborgen. Misschien is Flarf iets wat iedereen zelf zou moeten maken en met vrienden bespreken om er maximaal van te leren. Ongeveer zoals Flarf is begonnen, dus.                        Noten


(1) Op het web zijn veel bronnen te vinden over Flarf. Bijvoorbeeld de features die het webzine Jacket aan flarf heeft gewijd in de nummers 30 en 31. Een goede introductie in het Nederlands door Ton van 't Hof is te vinden hier.
(2) Zie o.a. "The Flarf Files" op de site van Charles Bernstein voor de volledige tekst van het gedicht.
(3) hier te vinden
(4) Kurt Schwitters, vert. Jan Oegema, "Merz. Teksten uit de jaren 1919-1923", Uitgeverij Perdu, Amsterdam 1995, p. 101
(5) 'Afterword' in Michael Magee, Mainstream, BlazeVOX [books], Buffalo 2006, p. 95
(6) ibid. p. 94
(7) Tristan Tzara, Zevende Dada-manifest: Dadamanifest over zwakke liefde en bittere liefde. Tzara, vert. Jan H. Mysjkin, 7 Dada-manifesten, Vantilt, 1998, p. 58
(8) Schwitters, op. cit., p. 16
(9) Drew Gardner, Petroleum Hat, Roof Books, New York 2005, p. 20
(10) Walt Whitman, Leaves of Grass, The Modern Library, New York 2001, p. 1.
(11) Ik gebruik het woord valuta met in gedachten Borges’ verhaal De Zahir, de spiegel van het meer aangehaalde De Aleph. De Aleph verenigt op magische wijze alle bestaande dingen in het universum in een grote Democratische totaal-indruk; de Zahir vernauwt het complete universum tot één muntje – dat evenwel staat voor alle muntjes, en dus ook voor alles wat er te koop is. De teneur is tegengesteld, maar structureel zijn de twee verhalen gelijk. Wat suggereert dat elke Democratische Aleph gekoppeld is aan een Zahir, een muntje. Ze zijn elkaars structurele voorwaarde.
(12) ibid, p. 3
(13) ibid, p. 48
(14) ibid, p. 50
(15) Kenneth Koch, The Collected Poems of Kenneth Koch, Alfred A. Knopf, New York 2005, p. 441
(16) Kijk hier een introductie op zijn werk - de site wordt helaas slecht onderhouden. Er is ook veel werk te vinden op deze pagina.
(17) Bruce Andrews in gesprek met Samuel Vriezen
(18) ibid.
(19) De  manier waarop de categorie Woord als equivalentieprincipe kan optreden werd mij vooral duidelijk toen ik een repetitie bijwoonde van Andrews' optreden in Perdu met danseres Sally Silvers en trombonist James Fulkerson. In dit optreden las Andrews bijna als een improviserend musicus flarden tekst voor uit een groot corpus. Op zeker moment oefenden ze een overgangspassage. Daar las Andrews niet de tekst die hij die avond zou lezen, maar gebruikte als oefentekst "Word. Word. Word." - lege Woord-posities die in de uitvoering zelf zouden worden ingevuld.
(20) Bruce Andrews, Paradise & Method, Northwestern University Press, Evanston 1996, p. 34-35
(21) ibid., p. 55
(22) ibid., p. 105
(23) ibid., p. 54
(24) Alain Badiou, Logiques des Mondes, Éditions du Sueil, Parijs 2006, p. 466. Deze passage leidt een technisch argument in van buitengewone abstractie; om eerlijk te zijn weet ik niet zeker of dit technische argument zich zo duidelijk laat vertalen naar het cultuurkritische punt als Badiou doet voorkomen.
(25) In zijn artikel over Flarf in Jacket 29 verwijt Dan Hoy de Flarf-dichters een te kritiekloos volgen van de structuur van Google. Een dichter als Jeroen van Rooij wil daartegenover juist de ideologische vertekeningen door Google tonen. Zie Willem Bongers, Dennis Dams: Dichten als Doctor Frankenstein, in Vooys, jaargan 25 nr. 3
(26) Ton van 't Hof, Je komt er wel bovenop, Uitgeverij Stanza, Apeldoorn 2007, p. 44-47
(27) Katie Degentesh, The Anger Scale,
(28) K. Silem Mohammad in Lyn Hejinian en David Lehman (redactie), The Best of American Poetry 2004, Scribner Poetry, New York 2004, p. 262
(29) ibid. p. 165; zie ook K. Silem Mohammad, Deer Head Nation, tougher disguises, Oakland 2003, p. 27
(30) Mohammad in gesprek met Tom Beckett
(31) Hier te vinden